تـهـیـه و تـوزیـع مـواد غذایـی

دستچینی از محصولاتدر این قسمت دستچینی از محصولات ما را ملاحظه میکنید.

 آب نارنج  یکنفره  کوهک
آب نارنج یکنفره کوهک


 آبلیموی تک نفره ندا
آبلیموی تک نفره ندا


 آبلیموی تک نفره کوهک
آبلیموی تک نفره کوهک


 رب انار تک نفره سمیه
رب انار تک نفره سمیه


 زیتون پرورده تک نفره دلفین
زیتون پرورده تک نفره دلفین


 زیتون پرورده یک نفره بیرداد
زیتون پرورده یک نفره بیرداد


 زیتون بی هسته تک نفره دلفین
زیتون بی هسته تک نفره دلفین


 زیتون پرورده ممتاز حلب دلفین
زیتون پرورده ممتاز حلب دلفین


 زیتون پرورده حلب بیرداد
زیتون پرورده حلب بیرداد